pravidla_sutaze

 

Odoslaním formuláru súhlasím s úplným znením pravidiel súťaže „Hurá do školy“

 

*

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Slavomír Binčík – Junior, Hlavná 266, 900 62 Kostolište , IČO: 34391509 (ďalej len „usporiadateľ“ ), zapísaná v Okresný úrad v Malackách, reg. č.: A/1423/96, Živnost. register č.: 106-6139 OÚ Malacky organizuje v období od 17.8.2020 do 19.9.2020 súťaž „Hurá do školy“ (ďalej len „súťaž“).

 2. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

3. Súťaž je propagovaná v reklamných médiách, v masovo komunikačných prostriedkoch vrátane internetu a v priestoroch a na miestach.

4. Zodpovednosť za splnenie podmienok účasti v súťaži nesie súťažiaci. Súťažiacim sa môže stať každá fyzická osoba s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a súhlasí s pravidlami súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom, pokiaľ nenadobudli spôsobilosť na právne úkony iným spôsobom. Osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, alebo ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, musia byť zastúpené zákonným zástupcom tiež.

PRIEBEH SÚŤAŽE

5. Každý zákazník, ktorý v čase konania súťaže od 17.8.2020 do 19.9.2020 vrátane, uskutoční a zaplatí nákup v predajniach JUNIOR (Pezinská 58 a Záhorácka v Malackách) v Slovenskej republike nákup v hodnote minimálne 10 € (desať euro) vrátane DPH (rozhodujúca je celková cena nákupu uvedená na príslušnom pokladničnom bloku) môže zaregistrovať číslo bloku na stránke prostredníctvom online formuláru https://www.juniorpapier.sk/huradoskoly/   . On-line formulár obsahuje povinné kontaktné údaje – meno, priezvisko, obec a telefónne číslo a nepovinný kontaktný údaj – e-mail. Súťažiaci, ktorý sa prihlási do súťaže o hlavné výhry

 

6. Žrebovanie a výhry

Žrebovanie prebehne 28.9.2020 v priestoroch spoločnosti JUNIOR pod dozorom nezávislej osoby.Usporiadateľ v zmysle uvedených pravidiel súťaže vyžrebuje nasledovné výhry:

  1. Elektro kolobežka 1ks
  2. Elektro bicykel 1ks
  3.  Oudoorová kamera 5ks

 

7. Výhercovia súťaže budú po skončení  žrebovania, najneskôr však do 3 kalendárnych dní, kontaktovaní usporiadateľom telefonicky ale aj mailom. Pri prvom kontakte budú výhercovia požiadaní o kontaktné údaje, kvôli ich overeniu.

8. Usporiadateľ využije na kontaktovanie výhercov výlučne telefonický alebo mailový kontakt uvedený vo formulári. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať do 3 pracovných dní počas piatich telefónnych pokusov, pričom pokus o telefonické kontaktovanie výhercu sa uskutoční v každom z 3 (troch) pracovných dní v čase medzi 9:00 a 17:00 hod, zostáva výhra v prospech usporiadateľa a ten si vyhradzuje právo postupovať ďalej v zmysle bodu 9.

9. Ak nedôjde k odovzdaniu ktorejkoľvek hlavnej výhry z dôvodov na strane výhercu, alebo ak nedôjde k prvému kontaktu s výhercom v zmysle bodu 8., alebo ak hlavná výhra zostane v prospech usporiadateľa v zmysle bodu 8., vyhradzuje si usporiadateľ právo vyžrebovať náhradného výhercu, toto právo však nemusí využiť.

Všetky hlavné výhry v prípade dostupných overiteľných a použiteľných kontaktných údajov budú výhercom odovzdané/odoslané najneskôr do 30 dní od ukončenia celej súťaže. Pri odovzdaní tejto výhry bude spísaný odovzdávací protokol a overená totožnosť výhercu. O detailoch odovzdania bude výherca informovaný pri prvom kontakte o oznámení výhry v zmysle bodu 8.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné daňové povinnosti súťažiacich a úhradu prípadnej dane vyplývajúcej z hlavnej výhry podľa príslušného zákona o dani z príjmov. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži, resp. v súvislosti s akoukoľvek výhrou v súťaži. Potvrdenie o hodnote hlavnej výhry podliehajúcej zdaneniu výherca dostane od usporiadateľa pri jej preberaní.

Účasťou v súťaži (odoslaním e-mailu na uplatnenie okamžitej výhry a/alebo vyplnením a odoslaním súťažného formulára) vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich naplno dodržiavať. Zároveň v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie“) udeľuje usporiadateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov (ďalej aj ako „osobné údaje“) poskytnutých v rámci súťaže (v rozsahu - oslovenie, meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mail a eventuálne aj vek, čo platí aj v prípade zákonného zástupcu), a to až do uplynutia stanovenej doby uchovávania alebo do písomného odvolania tohto súhlasu zaslaného usporiadateľovi poštou doporučene na adresu sídla, alebo e-mailom na marketing@juniorpapier.sk. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi odovzdané v rámci účasti na súťaži, budú použité výlučne na účely realizácie súťaže a marketingovej propagácie usporiadateľa  (zaslanie výhry, príp. overenie veku, zverejnenie príslušných osobných údajov výhercov). Poskytnuté údaje budú usporiadateľom v prípade výhercov spracúvané 6 mesiacov od ukončenia súťaže, následne budú vymazané v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť na súťaži možná. Usporiadateľ poučuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi poskytnúť na spracúvanie v súlade s nariadením. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracúvané elektronicky.

Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 ods. 1 nariadenia), t. j. právo požadovať bezplatné poskytnutie  informácii  o osobných údajoch, ktoré o ňom  usporiadateľ spracúva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí, že  usporiadateľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 nariadenia)  a na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a registratúre). Ak ste spracúvané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 nariadenia.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžete písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov. Ak máte podozrenie, že spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, môžete Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa súťaže. Vylúčenie sa vzťahuje aj na im blízke osoby v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak sa do súťaže napriek vyššie uvedenému zákazu zapojí zamestnanec usporiadateľa súťaže alebo jemu blízka osoba v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, považuje sa ich účasť a akákoľvek prípadná výhra v súťaži za neoprávnenú. Akákoľvek výhra, ktorá bude v dôsledku uvedenia Kauflandu zo strany súťažiaceho do omylu odovzdaná neoprávnenému výhercovi, sa považuje za bezdôvodné obohatenie v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať Kauflandu.

11. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania.

12. Vyplatenie peňažného plnenia výmenou za výhru, ako aj vymáhanie účasti v súťaži či výhry právnou cestou nie je možné.

13. Úplné pravidlá súťaže sú dostupné na www.kaufland.sk a v sídle usporiadateľa.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na akékoľvek organizačné zmeny a právo kedykoľvek súťaž bez náhrady skrátiť, predĺžiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže kedykoľvek zmeniť. Zmeny štatútu, resp. aktualizované úplné znenie pravidiel súťaže (štatút so zapracovanými doplneniami)  usporiadateľ zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodný štatút.

 

V Malackách dňa 14.08.2020